Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

...................................................................................................................

 

W roku szkolnym 2009/2010 Poradnia rozpoczęła kompleksową działalność mającą na celu pomoc rodzinom dzieci z ADHD. Po zdiagnozowaniu ADHD przez psychologa i potwierdzeniu diagnozy podczas konsultacji neurologicznej i psychiatrycznej dziecko i członkowie jego rodziny zostają objęci indywidualną terapią, ukierunkowaną na radzenie sobie z codziennymi problemami, jakich dostarcza nadpobudliwość, oraz na poprawę funkcjonowania dziecka w domu, szkole i innych środowiskach, w których się znajduje, stymulację zaburzonych obszarów poznawczych, emocjonalnych i społecznych (koncentrację uwagi, nadruchliwość, impulsywność). Program pracy terapeutycznej opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Praca terapeutyczna jest dokumentowana.


Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne, prowadzone za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana jest jako przerwanie terapii, prowadzący może na to miejsce przyjąć następną osobę.


W przyszłości planowane jest również zorganizowanie grupy wsparcia dla rodziców oraz szerszej akcji psychoedukacyjnej na temat ADHD.