Druki do pobrania

...................................................................................................................

 

- Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych. (pobierz)

 

- Wniosek o wydanie orzeczenia. (pobierz)

 

- Wniosek o wydanie opinii / informacji. (pobierz)

 

- Wniosek o objęcie dziecka terapią. (pobierz)

 

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie celem rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. (pobierz)

 

-Zaświadczenie lekarskie dotyczy wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualngo nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez lekarza specjalistę (pobierz)

 

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla celów rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o objęciu dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. (pobierz)

 

- Opinia nauczyciela o uczniu w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżka kształcenia. (pobierz)

 

- Informacja o dziecku/uczniu, trudności edukacyjne – kształcenie specjalne. (pobierz)

 

- Informacja przedszkola / szkoły o dziecku, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. (pobierz)

 

- Opinia nauczyciela o ucznia w problemach dydaktyczno – wychowawczych. (pobierz)

 

- Informacja o uczniu o specyficznych trudnościach edukacyjnych (dysleksja). (pobierz)

 

- INFORMACJA o dziecku/uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie celem rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania. (pobierz)

 

- Wniosek o przekazanie dokumentacji ucznia/uczennicy. (pobierz)

 

- Zgoda na badania przesiewowe i wydanie informacji o wynikach badań. (pobierz)

 

- Wydanie informacji o problemach dydaktyczno – wychowawczych dziecka przez wychowawcę grupy lub specjalistów (przedszkole). (pobierz)

 

- Wniosek o sprostowanie danych osobowych. (pobierz)

 

- OŚWIADCZENIE do odbioru dziecka. (pobierz)

 

- Podanie o zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. (pobierz)

 

- Opinia nauczyciela o uczniu zagrożonym niedostosowaniem społecznym/niedostosowanym społecznie. (pobierz)

 

 

- DZIECI I UCZNIOWIE NIEWIDOMI I SŁABOWIDZĄCY - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka/ ucznia w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (pobierz)