O nas

.................................................................................................

 

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Lipnie NA LATA 2021 – 2026


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie została wskazana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem. Diagnoza będzie obejmować powiat lipnowski i rypiński  (§ 3 ust. 5 Rozp. MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – (Dz.U. z 2008r., nr 173, poz. 1072).


 

Nasza misja

 

Poradnia nasza działa w środowisku miasta Lipna i powiatu lipnowskiego. Związana jest ze środowiskiem oświatowym. Uważamy, że jesteśmy po to, aby podejmować działania służące zapobieganiu zaburzeniom rozwojowym, trudnościom i problemom wychowawczym.

Chcemy prowadzić prace z zakresu profilaktyki uprzedzającej pojawienie się problemów. Objąć całą populację dzieci, młodzieży i ich rodzin pomocą psychologiczno-pedagogiczną wspierającą rozwój tych umiejętności, które są pomocne w rozwiązywaniu życiowych trudności.

Chcemy również pomagać rodzicom i dzieciom (młodzieży), którzy przeżywają problemy prowadzące do zaburzeń rozwoju, uzależnień, patologii. Rozwijać wobec nich działania o charakterze wczesnej interwencji, pomagać w rozwiązywaniu problemów, wspierać w sytuacjach kryzysowych, korygować niewłaściwe zachowania, tworzyć programy naprawcze.

 

 

Wizja Poradni

 

Chcemy realizować cele nowocześnie rozumianej profilaktyki, która będąc zespołem interdyscyplinarnych działań równolegle powinna:

-wzmacniać czynniki chroniące przez promowanie zdrowia, umożliwianie satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,

- eliminować czynniki ryzyka i przeciwdziałać im.

Pragniemy, aby Poradnia stając się centrum lokalnego systemu profilaktyki udzielała wielozakresowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rejon działania

 

Rejonem działania Poradni jest miasto Lipno i powiat lipnowski.

Udzielamy pomocy:

 

- dzieciom nie uczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie miasta Lipna i powiatu lipnowskiego ,

- uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Lipna i powiatu Lipno.

 

 

Zasady pracy

 

W swojej działalności kierujemy się:

 

- fachowością i rzetelnością,

- podmiotowym traktowaniem interesanta,

- odwoływaniem się do jego zasobów, uzdolnień i własnej aktywności,

- dobrowolnością korzystania z usług.


Inne zasady to:

 

- udzielanie pomocy rodzinie, a nie skupianie się tylko na dziecku,

- diagnozowanie problemów nie tylko w aspekcie szkoły, ale przede wszystkim domu,

- odwoływanie się do zasobów tkwiących w każdym człowieku i czynienie go odpowiedzialnym za własne życie.

 

 

Diagnoza

 

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna obejmuje prowadzenie wstępnych i szczegółowych badań w przypadku trudności szkolnych, wychowawczych, zaburzeń rozwojowych lub emocjonalnych. W jej wyniku następuje:

 

- ustalanie zaleceń i planów pomocy,

- kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia lub terapii,

- odraczanie obowiązku szkolnego,

- umożliwienie podjęcia nauki w szkole przysposabiającej do zawodu,

- kierowanie do innych ośrodków diagnostycznych bądź terapeutycznych.


Badania diagnostyczne pozwalają również określić poziom rozwoju dzieci zdolnych, rozpoczynających naukę z rocznym wyprzedzeniem lub realizujących indywidualny tok nauki. Są podstawą do udzielania porad dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia czy nauki zawodu.

 

 

Terapia

 

Terapia ma na celu udzielenie pomocy rodzicom i ich dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce, trudności wychowawczych i różnorodnych zaburzeń. Jest prowadzona indywidualnie i grupowo (w zależności od potrzeb). Organizujemy następujące formy terapii dla dzieci i młodzieży:

 

- terapia psychologiczna

- terapia zaburzeń w myśleniu matematycznym

- terapia zaburzeń mowy i porozumiewania się

- terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- terapia dziecka zdolnego

- terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

- terapia rodzin

 

 

Psychoedukacja

 

Istotnym obszarem oddziaływań jest praca psychoedukacyjna o charakterze profilaktycznym ukierunkowana na wspieranie naturalnego rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębianie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Poprzez zajęcia prowadzone metodami aktywnymi tworzone są okazje do lepszego poznania i rozumienia siebie, rozwijania umiejętności porozumiewania się, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, a w rezultacie do budowania pozytywnych i satysfakcjonujących relacji społecznych.

 

 

Poradnictwo

 

Dzieci i młodzież zgłaszają się do nas z takimi problemami jak: lęk przed szkołą, moczenie nocne, objawy nerwicowe utrudniające funkcjonowanie społeczne, kłopoty z koncentracją uwagi, brak odporności na stres, niska samoocena, brak akceptacji siebie, poczucie braku sensu życia, objawy depresyjne itp. Poradnictwo to wspólne poszukiwanie najlepszych i możliwych rozwiązań sytuacji trudnych i problemowych.

 

 

Punkty konsultacyjne

 

Poradnia prowadzi punkty konsultacyjne w terenie, które zajmują się diagnozą, interwencją, terapią i innymi działaniami w zależności od zgłaszanych potrzeb, obejmując pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów, rodziców i nauczycieli. Punkty te znajdują się w następujących miejscowościach:


- Dobrzyń nad Wisłą,
- Skępe,
- Wielgie
- Tłuchowo
- Chrostkowo

- Kikół

 

 

Kadra

 

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy. Wszystkie osoby mają ukończone studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Część pracowników posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych.

Większość z nas doskonali swoje umiejętności i wzbogaca posiadany warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne uprawnione osoby lub w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia.

 

 

Baza lokalowa

 

Od 2012 roku Poradnia mieści się przy Placu 11 Listopada 9, 87-600 Lipno. Posiada 8 gabinetów do pracy merytorycznej, salę terapeutyczną, salę konferencyjną, punkt konsultacyjno-informacyjny, sekretariat, poczekalnie na parterze oraz na I piętrze, archiwum.

Praca nasza prowadzona jest w czystych, estetycznych i coraz lepiej wyposażonych wnętrzach. Posiadamy sprzęt do prac biurowych i pomoce do prowadzenia zajęć.

  

Deklaracja dostępności
Wstęp
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.

Status pod względem zgodności z ustawą
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie nie występują Filmy.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyjątek stanowią materiały znajdujące się w zakładce „Druki do pobrania”.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrianna Ziętara, sekretariat@poradnialipno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54-287-24-92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie, Plac 11 Listopada 9, 87-600 Lipno
Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 z klatką schodową, 1 (boczne) bez rampy przystosowanej dla wózków inwalidzkich.
Gabinet dyrektora znajduję się w pokoju nr 12 na I piętrze
Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie nie w pełni dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.