O nas

.................................................................................................

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie została wskazana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy jako właściwa do wykonywania zadań dotyczących wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem. Diagnoza będzie obejmować powiat lipnowski i rypiński  (§ 3 ust. 5 Rozp. MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – (Dz.U. z 2008r., nr 173, poz. 1072).


 

Nasza misja

 

Poradnia nasza działa w środowisku miasta Lipna i powiatu lipnowskiego. Związana jest ze środowiskiem oświatowym. Uważamy, że jesteśmy po to, aby podejmować działania służące zapobieganiu zaburzeniom rozwojowym, trudnościom i problemom wychowawczym.

Chcemy prowadzić prace z zakresu profilaktyki uprzedzającej pojawienie się problemów. Objąć całą populację dzieci, młodzieży i ich rodzin pomocą psychologiczno-pedagogiczną wspierającą rozwój tych umiejętności, które są pomocne w rozwiązywaniu życiowych trudności.

Chcemy również pomagać rodzicom i dzieciom (młodzieży), którzy przeżywają problemy prowadzące do zaburzeń rozwoju, uzależnień, patologii. Rozwijać wobec nich działania o charakterze wczesnej interwencji, pomagać w rozwiązywaniu problemów, wspierać w sytuacjach kryzysowych, korygować niewłaściwe zachowania, tworzyć programy naprawcze.

 

 

Wizja Poradni

 

Chcemy realizować cele nowocześnie rozumianej profilaktyki, która będąc zespołem interdyscyplinarnych działań równolegle powinna:

-wzmacniać czynniki chroniące przez promowanie zdrowia, umożliwianie satysfakcjonującego życia oraz rozwijanie potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,

- eliminować czynniki ryzyka i przeciwdziałać im.

Pragniemy, aby Poradnia stając się centrum lokalnego systemu profilaktyki udzielała wielozakresowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Rejon działania

 

Rejonem działania Poradni jest miasto Lipno i powiat lipnowski.

Udzielamy pomocy:

 

- dzieciom nie uczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie miasta Lipna i powiatu lipnowskiego ,

- uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Lipna i powiatu Lipno.

 

 

Zasady pracy

 

W swojej działalności kierujemy się:

 

- fachowością i rzetelnością,

- podmiotowym traktowaniem interesanta,

- odwoływaniem się do jego zasobów, uzdolnień i własnej aktywności,

- dobrowolnością korzystania z usług.


Inne zasady to:

 

- udzielanie pomocy rodzinie, a nie skupianie się tylko na dziecku,

- diagnozowanie problemów nie tylko w aspekcie szkoły, ale przede wszystkim domu,

- odwoływanie się do zasobów tkwiących w każdym człowieku i czynienie go odpowiedzialnym za własne życie.

 

 

Diagnoza

 

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna obejmuje prowadzenie wstępnych i szczegółowych badań w przypadku trudności szkolnych, wychowawczych, zaburzeń rozwojowych lub emocjonalnych. W jej wyniku następuje:

 

- ustalanie zaleceń i planów pomocy,

- kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia lub terapii,

- odraczanie obowiązku szkolnego,

- umożliwienie podjęcia nauki w szkole przysposabiającej do zawodu,

- kierowanie do innych ośrodków diagnostycznych bądź terapeutycznych.


Badania diagnostyczne pozwalają również określić poziom rozwoju dzieci zdolnych, rozpoczynających naukę z rocznym wyprzedzeniem lub realizujących indywidualny tok nauki. Są podstawą do udzielania porad dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia czy nauki zawodu.

 

 

Terapia

 

Terapia ma na celu udzielenie pomocy rodzicom i ich dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce, trudności wychowawczych i różnorodnych zaburzeń. Jest prowadzona indywidualnie i grupowo (w zależności od potrzeb). Organizujemy następujące formy terapii dla dzieci i młodzieży:

 

- terapia psychologiczna

- terapia zaburzeń w myśleniu matematycznym

- terapia zaburzeń mowy i porozumiewania się

- terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- terapia dziecka zdolnego

- terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

- terapia rodzin

 

 

Psychoedukacja

 

Istotnym obszarem oddziaływań jest praca psychoedukacyjna o charakterze profilaktycznym ukierunkowana na wspieranie naturalnego rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębianie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Poprzez zajęcia prowadzone metodami aktywnymi tworzone są okazje do lepszego poznania i rozumienia siebie, rozwijania umiejętności porozumiewania się, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, a w rezultacie do budowania pozytywnych i satysfakcjonujących relacji społecznych.

 

 

Poradnictwo

 

Dzieci i młodzież zgłaszają się do nas z takimi problemami jak: lęk przed szkołą, moczenie nocne, objawy nerwicowe utrudniające funkcjonowanie społeczne, kłopoty z koncentracją uwagi, brak odporności na stres, niska samoocena, brak akceptacji siebie, poczucie braku sensu życia, objawy depresyjne itp. Poradnictwo to wspólne poszukiwanie najlepszych i możliwych rozwiązań sytuacji trudnych i problemowych.

 

 

Punkty konsultacyjne

 

Poradnia prowadzi punkty konsultacyjne w terenie, które zajmują się diagnozą, interwencją, terapią i innymi działaniami w zależności od zgłaszanych potrzeb, obejmując pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów, rodziców i nauczycieli. Punkty te znajdują się w następujących miejscowościach:


- Dobrzyń nad Wisłą,
- Skępe,
- Wielgie
- Tłuchowo
- Chrostkowo

- Kikół

 

 

Kadra

 

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy. Wszystkie osoby mają ukończone studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Część pracowników posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych.

Większość z nas doskonali swoje umiejętności i wzbogaca posiadany warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne uprawnione osoby lub w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia.

 

 

Baza lokalowa

 

Od 2012 roku Poradnia mieści się przy Placu 11 Listopada 9, 87-600 Lipno. Posiada 8 gabinetów do pracy merytorycznej, salę terapeutyczną, salę konferencyjną, punkt konsultacyjno-informacyjny, sekretariat, poczekalnie na parterze oraz na I piętrze, archiwum.

Praca nasza prowadzona jest w czystych, estetycznych i coraz lepiej wyposażonych wnętrzach. Posiadamy sprzęt do prac biurowych i pomoce do prowadzenia zajęć.