INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

...................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LIPNIE


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@poradnialipno.pl 
  3. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań: związanych z przeprowadzeniem diagnozy/terapii dziecka oraz wydaniem stosownych dokumentów (opinii lub orzeczeń). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych pomiędzy Tobą a Administratorem jest wyrażona zgoda (art.7 lub art. 8 RODO) oraz na podstawie Art.6 ust.1 lit. C RODO i Art. 6 ust.1, lit. E - RODO spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Pani/Pana Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami określonymi w pkt.3.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Każdy klient pełnoletni posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. W przypadku klient niepełnoletnich z prawa, o którym mowa w niniejszym punkcie skorzystać mogą opiekunowie prawni.
  7. Klient pełnoletni ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku klientów niepełnoletnich z prawa, o którym mowa w niniejszym punkcie skorzystać mogą opiekunowie prawni.