Opinie i orzeczenia

 

.................................................................................................................

 

         Stan prawny na dzień 10.11.2023r. Wykaz orzeczeń i opinii wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Orzeczenia wydawane są na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718 i 2005)

L.p.

Opinie w sprawie

Podstawa prawna

1. 

 

 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718 i 2005)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)
§ 3 ust. 1 - 2  oraz § 21 ust. 1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2061)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze. zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)

2. 

 

wcześniejszego przyjęcia dziecka     (6 – cio latka) do szkoły podstawowej

 art. 36 ust. 2 pkt 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze. zm.)  (zmiana w 2017 r. poz. 1647)   

3.

 

odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
w przypadku wwrd konieczna decyzja dyrektora przedszkola o odroczeniu obowiązku szkolnego

 art. 36 ust. 6 z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)

4. 

 

spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą; edukacja domowa

 art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

5. 

 

o potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

6. 

 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

§  6 ust. 1-2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 ze zm.).  (zmiany Dz. U. 2022, poz. 1780, Dz. U. 2023 r. poz. 1710)
art. 44 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty   (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 poz. 1234 i 2005)
§ 7 ust. 1-2 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.)    (zmiany Dz. U. 2016, poz. 1278, Dz. U. 2017 r. poz. 1651, oraz Dz. U. 2019 r. poz. 372)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)    (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

7. 

 

objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej

 
§ 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1798)
art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2230 oraz z 2023 poz. 1234 i 2005)
art. 47 ust. 1 pkt 5  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 8 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1643)  
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)      (zmiana 2017 r. poz. 1647)

8. 

 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

§ 3 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.)      (zmiana Dz.U.2016 r. poz. 1278, Dz.U.2017 r. poz. 1651 i Dz.U.2019 r. poz. 372)
§ 2 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).  
§ 2 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 373 ze zm.).  (zmiany Dz. U. 2022, poz. 1780, Dz. U. 2023 r. poz. 1710)
 art. 127 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718 i 2005)
art. 1 pkt 4 oraz art. 44 lit. b ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty   (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2230 oraz z 2023 poz. 1234 i 2005)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

9. 

 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się

 

 

 

 

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu

 § 3 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.)      (zmiana Dz.U.2016 r. poz. 1278, Dz.U.2017 r. poz. 1651 i Dz.U.2019 r. poz. 372)

§ 2 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 373 ze zm.).  (zmiany Dz. U. 2022, poz. 1780, Dz. U. 2023 r. poz. 1710)
art. 1 pkt 4 oraz art. 44 lit. b ust. 8 pkt. 1  oraz 44zzr ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2230 oraz z 2023 poz. 1234 i 2005)
art. 127 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się  - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2022 r. poz. 1636)
Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się -  Rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz. U. 2023 r. poz. 365)
Dostosowanie warunków i formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się - Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2019 r. poz. 1707 ze zm.) (zmiana Dz. U. 2023 poz. 2058)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

10. 

 

udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

 § 6 i 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U z 2017 r., poz. 1569)
art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718 i 2005)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

11. 

 

o potrzebie objęcia ucznia indywidualną ścieżką

 § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 1798)
art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

12. 

 

przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy

 § 16 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                     i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)  (zmiany Dz. U. z 2022 r. poz. 566 i 644, Dz. U. 2023 poz. 1370)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)   

13. 

 

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej

 art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) dotyczy szkół ponadpodstawowych, art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)                       w przypadku szkół branżowych II stopnia
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)   

14. 

 zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat - kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia

 art. 191 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

15. 

 

braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

 art. 304 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

16. 

 

objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce

 § 5 ust 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1798)
art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty   (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 poz. 1234 i 2005)
 § 6 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532, ze zm.)    (zmiana Dz. U.  2017 r. poz. 1643)
art. 47 ust. 1 pkt 5  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  

17. 

 

inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu)

§ 4 ust. 1, 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, ze  zm.)   (zmiana w 2017 r. poz. 1647)  


Akty prawne stanowiące podstawę wydawania orzeczeń i opinii przez Zespół Orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

L.p.

orzeczenia/opinia w sprawie

Podstawa prawna

1. 

 

 

 

 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo    oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

§ 3 ust. 1 - 2  oraz § 21 ust. 1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

§ 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego z 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199, z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 oraz 2017 r. poz. 1647)

2. 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 oraz 2017 r. poz. 1647)

§ 3 ust. 1 - 5 oraz § 12 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

3. 

 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.  w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014 r. poz. 1157, z póź. zm.) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 oraz 2017 r. poz. 1656)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.)  (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 oraz 2017 r. poz. 1647)

§ 3 ust. 1 – 5 oraz § 12 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

4. 

 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 

art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014 r. poz. 1157, z póź. zm.) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 oraz 2017 r. poz. 1656)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616)

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.)  (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 oraz 2017 r. poz. 1647)

§ 3 ust. 1 – 5 oraz § 12 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

5. 

 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

§ 3 ust. 1 – 5 oraz § 12 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

6. 

 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - § 13 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

§ 1 oraz § 2 ust. 1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 oraz 2017 r. poz. 1652)

§ 1 oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578)

§ 1 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529) na podstawie  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. 1606)

 


 

Procedura wydawania opinii po przeprowadzonej diagnozie
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199).


PODSTAWY PRAWNE WYDAWANYCH OPINII

 

 • Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku (od 16 marca 2013 r.)
 • Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 • Osoba składająca wniosek,  może dołączyć do niego posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
 • Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 • Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w punkcie 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia (od 16 marca 2013 r.). 
 • W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując o tym osobę składającą wniosek. 
 • W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 • Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
 • Do wniosku ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu należy dołączyć co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne ucznia.
 • Na badania do Poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.
 • Po złożeniu odpowiedniego wniosku ustala się terminy spotkań z pracownikami pedagogicznymi poradni.

 

W przypadku niestawienia się na badanie w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, wniosek nie będzie realizowany.

 

Sprawy realizowane są w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne - na bieżąco.

 

W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego,
 • nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zespoły orzekające poradni wydają także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w Poradni stosowny wniosek:

 

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o stanie zdrowia (jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, określające czas w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły) – druk zaświadczenia do pobrania w zakładce DRUKI
 • jeżeli brak jest aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych, konieczne jest ich przeprowadzenie. W takim przypadku procedura wydania orzeczenia ulega przedłużeniu.

 

W celu zgłoszenia dziecka do Poradni na zajęcia terapeutyczne, lub w celu udzielenia mu innej formy pomocy należy złożyć ODPOWIEDNI WNIOSEK.

 • W przypadku dwukrotnego niestawienia się na zajęciach w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, zajęcia nie będą kontynuowane. 

 

 

..........................................................................................................

 

Załącznik nr 1

do

REGULAMINU ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W LIPNIE

 Podstawa prawna:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199)
 3. Rozporządzenie MEN z 18.09.2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  [ Dz. U. z dnia 30 września 2008 r. ]

Opis procedury


1. Wnioskodawca składa odwołanie w formie pisma, adresowanego do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy za pośrednictwem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie na ręce dyrektora poradni.
2. Odwołanie powinno zawierać: dane osobowe wnioskodawcy i jego dziecka, numer orzeczenia i datę jego wydania,  wyjaśnienie przyczyny, z powodu której jest składane. Nie obowiązuje jednolity wzór/ formularz odwołania.
3. Składający odwołanie nie wypełnia wniosku o uchylenie orzeczenia.
4. Odwołanie może być przyjęte i rozpatrzone przez zespół orzekający, gdy zostanie złożone we właściwym terminie, to jest w terminie do 14 dni od potwierdzonej 
w dokumentacji poradni daty odbioru orzeczenia lub daty odbioru listu poleconego, gdy orzeczenie zostało wysłane pocztą.
5. Po przekroczeniu terminu 14 dni wnioskodawcy, który nie zgadza się 
z treścią orzeczenia, przysługuje złożenie wniosku o uchylenie orzeczenia 
i wydanie nowego: powinien wtedy dołączyć do wniosku uzupełniającą dokumentację, która uzasadnia podjęcie starań o zmianę decyzji zespołu orzekającego.
6. Po przyjęciu odwołania od orzeczenia dyrektor poradni i przewodniczący zespołu orzekającego  analizują protokół   zespołu, na którym rozpatrywany był wniosek 
o wydania orzeczenia oraz treść orzeczenia.
7. Dyrektor poradni powołuje specjalistów do weryfikacji diagnozy. Specjaliści wypowiadają się, czy do rozpatrzenia odwołania konieczne jest podjęcie dodatkowych badań diagnostycznych i/lub dostarczenia przez wnioskodawcę dodatkowej dokumentacji, w szczególności: badań lekarskich lub opinii ze szkoły/przedszkola.
8. Dyrektor poradni lub powołany przez niego przewodniczący zespołu informuje wnioskodawcę o podjętych ustaleniach oraz  informuje na pisemnie wnioskodawcę 
o dacie i godzinie posiedzenia zespołu orzekającego, na którym rozpatrywane będzie odwołanie od orzeczenia.
9. Zespół Orzekający jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie od orzeczenia 
w terminie 14 dni od przyjęcia odwołania.  W posiedzeniu Zespołu uczestniczą specjaliści z poradni, powołani jako członkowie zespołu zgodnie ze stwierdzanym zakresem i rodzajem niepełnosprawności dziecka/ucznia oraz wnioskodawca, jeżeli wyrazi taką wolę.
10. Zespół Orzekający wydaje nowe orzeczenie, jeżeli uzna, że odwołanie było zasadne.
11. W przypadku, gdy Zespół Orzekający nie uwzględni odwołania, przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy.

Procedura wchodzi w życie na mocy zarządzenia Nr 5/13/14 z dnia 17.09.2013.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.