Oferta poradni

...................................................................................................................

 

Poradnia zatrudnia:


- Psychologów,
- Pedagogów,
- Logopedów,
- Terapeutów pedagogicznych,
- Socjoterapeutę,
- Doradcę zawodowego,
- Lekarza.

 

Diagnozujemy:


- osiągnięcia edukacyjne,

- zdolności intelektualne dzieci i młodzieży,
- trudności w nauce,
- gotowość szkolną,
- dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię,
- trudności wychowawcze,

- zaburzenia w rozwoju emocjonalnym,

- nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym,
- wady wymowy,
- predyspozycje zawodowe.

 

Wydajemy opinie w sprawie:

 

1. Osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym;

2. O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydawana przez Zespół Orzekający);

3. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

4. Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego;

5. Powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;

6. Zwolnienia ucznia z  głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

7. Objęcie ucznia nauka w klasie terapeutycznej;

8.Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

9. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową);

10. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową);

11. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową);

12. Dostosowanie warunków i formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta;

13. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

14. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

15. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

16. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum;

17. Dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

18. Innych (dla potrzeb sądu, lekarzy specjalistów, Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności);

19. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu w formie:

 

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

- zajęć logopedycznych;

- zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

20. Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce w formie:

 

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

- zajęć logopedycznych;

- zajęć socjoterapeutycznych;

- zajęć o charakterze terapeutycznym;

- nauczania w klasie terapeutycznej;

 

21. Udziału w indywidualnych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 

Orzekamy:


- o potrzebie kształcenia specjalnego,
- o potrzebie indywidualnego nauczania,

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Prowadzimy terapię:


- Pedagogiczną,
- Logopedyczną,
- Psychologiczną,
- Psychoterapię dziecka i rodziny,
- Terapię dziecka z nadpobudliwością psychoruchową,

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne.

 

Realizujemy warsztaty psychoedukacyjne o różnej tematyce dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.


Proponowane zajęcia dla uczniów :

 

- integracyjne,

- wspierające rozwój emocjonalny,

- profilaktyczne, w tym przeciwdziałanie agresji, profilaktyka uzależnień, poszerzające wiedzę na temat zespołu FAS,

- kształtujące umiejętności interpersonalne,

- dotyczące radzenia sobie ze stresem,

- zwiększające umiejętności efektywnego uczenia się.

 

Spotkania z rodzicami i nauczycielami:

 

- dojrzałość szkolna,

- przyczyny niepowodzeń szkolnych,

- problemy wychowawcze,

- ADHD,

oraz inne, w zależności od aktualnego zapotrzebowania szkoły.

 

Kto może korzystać z naszych usług?


Dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta i powiatu lipnowskiego do 25 roku życia.
Dzieci do 5 roku życia nie uczęszczające do placówek oświatowych. 
Ich rodzice, opiekunowie.


Nauczyciele i osoby zajmujące się pracą na rzecz dzieci i młodzieży.


Procedura przyjmowania interesantów zgłaszających się
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie


1. Interesanci: rodzice/prawni opiekunowie dzieci lub uczniowie zgłaszają się do sekretariatu w celu uzyskania informacji kto z pracowników PPP zajmie się sprawą.
2. Osobiście ustalają z osobami badającymi termin diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej.
3. W wyznaczonym terminie rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają się z dzieckiem, składają wniosek o przebadanie dziecka, do którego dołączają wymaganą dokumentację np. zaświadczenie lekarskie, opinię wychowawcy lub nauczyciela polonisty, wytwory pracy szkolnej ucznia itp.
4. Pełnoletni uczniowie mogą zgłaszać się na badania i konsultacje bez rodziców/prawnych opiekunów.
5. W przypadku braku lub niewystarczającej dokumentacji dołączonej do wniosku - osoba badająca informuje o konieczności jej dostarczenia.
6. Po zakończeniu czynności diagnostycznych, rodzic/prawny opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń uzyskuje szczegółowe informacje na temat wyników badań, zaleceń postdiagnostycznych dotyczących udzielenia właściwych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
7. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, specjaliści opracowują i wydają - w terminie do 30 dni od zakończenia diagnozy – stosowną opinię.
8. Interesanci mogą zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące prowadzonej sprawy do Dyrekcji  PPP.

 

Jakie formy pomocy proponujemy?


dla dzieci i młodzieży:
- programy profilaktyczne i edukacyjne,
- zajęcia edukacyjne i terapeutyczne,
- indywidualną terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną,
- diagnozę i konsultację,
- psychoterapię,
- poradnictwo zawodowe,

 

dla rodziców i nauczycieli:
- warsztaty i trening,
- poradnictwo terapeutyczne (indywidualne lub rodzinne),
- prelekcje na różne tematy według zgłaszanych potrzeb.