Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

...................................................................................................................

Od września 2010 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie  prowadzi  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którego głównym celem jest stymulowanie opóźnionego rozwoju psychomotorycznego oraz rozwoju komunikacji.
Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku od rozpoznania zaburzeń w rozwoju do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, zgłaszane przez rodziców lub opiekunów. Dzieci kwalifikowane są w wyniku przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej i stwierdzenia opóźnień w rozwoju, m.in. poznawczym, intelektualnym, w rozwoju mowy.


Terapia prowadzona jest przez zespół specjalistów: psychologów, logopedów, oligofrenopedagoga, neurologopedę.


Zajęcia mają na celu wszechstronną stymulację rozwoju poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz mowy, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz konsultacje i pomoc rodzicom dzieci.  Program pracy terapeutycznej opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od jego potrzeb i możliwości.
Dzieci objęte terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mają utrudniony rozwój z uwagi na zaburzenie funkcji percepcyjno-motorycznych, opóźniony rozwój psychoruchowy i znacznie obniżony poziom komunikacji. Z uwagi na w/w deficyty w rozwoju dzieci specjaliści-terapeuci szczególny nacisk podczas oddziaływań terapeutycznych kładą na: pobudzenie aktywności poznawczej dziecka, usprawnienie funkcji motorycznych, poprawę pracy analizatora wzrokowego, słuchowego, naukę komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, opanowanie elementarnych umiejętności samoobsługowych.


Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne, prowadzone za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Pani Anna Siedlecka