Terapia pedagogiczna

...................................................................................................................

 

1. Na terapię pedagogiczną przyjmowane są dzieci i młodzież, zgłaszane przez rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników poradni.


2. Uczniowie kwalifikowani są w wyniku przeprowadzonej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej i stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.


3. Zaburzenia rozwojowe, które kwalifikują do uczestnictwa w terapii pedagogicznej to:
- opóźnienia w rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych,
- trudności w nauce czytania i pisania o charakterze dyslektycznym.


4. Celem terapii pedagogicznej jest zlikwidowanie opóźnień w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych, ich złagodzenie bądź wyeliminowanie.


5. Program pracy terapeutycznej opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka w zależności od charakteru zaburzeń rozwojowych. Praca terapeutyczna jest dokumentowana.


6. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są systematycznie (najczęściej cotygodniowo), a terminy zajęć są stałe, uzgadniane z uczniem i rodzicami.


7. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje dzieciom i młodzieży, nie mającym zapewnionej pomocy pedagogicznej w szkole.


8. Uczestnictwo w terapii pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne, prowadzone za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie prowadzi zajęcia dla dzieci z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzący:

mgr Magdalena Pakmur-Sarnowska, mgr Anita Betkier, mgr Beata Szewczak, mgr Kinga Gniady, mgr Julita Moderska, mgr Klaudia Makowska, mgr Karolina Bautembach, mgr Jolanta Lewandowska, mgr Katarzyna Wilmańska.

 


Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie ćwiczenia z zakresu terapii pedagogicznej w formie indywidualnej prowadzi:

 

Pani mgr Kinga Gniady, Pani mgr Klaudia Makowska, Pani mgr Maria Płoszyńska, , Pani mgr Katarzyna Wilmańska, Pani mgr Justyna Krzyszczak, Pani mgr Anna Siedlecka